กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
   
 
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561รอบ 12 เดือน [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือน เมษายน 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 18 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบที่ 1 เดือน เมษายน 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 88  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 94  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รอดำเนินการ [ 28 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)